+48 577 439 977

Beata Grabowska

+48 664 941 720

Aleksandra Urbańska

Zawezwanie do próby ugodowej już nie przerwie biegu terminu przedawnienia

W dniu 30 czerwca 2022 r. wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw podpisana przez  Prezydenta RP 27 grudnia 2021 r.

Zgodnie z nowelizowaną ustawą złożenie zawezwania do próby ugodowej nie będzie już przerywało biegu terminu przedawnienia, a jedynie będzie zawieszało jego bieg na czas trwania postępowania pojednawczego. Oznacza to, że po zakończeniu postępowania pojednawczego bieg przedawnienia nie będzie liczony od początku, a będzie biegł dalej.

W obecnym stanie prawnym, powszechnie przyjmowano, że pierwsze zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg terminu przedawnienia. Zarówno w orzecznictwie sądowym i w doktrynie przyjmowano, że jest to czynność przedsięwzięta bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Wątpliwości budzi jakie skutki wywołuje kolejne zawezwanie do próby ugodowej. Podnoszono, że składanie przez wierzycieli  wielokrotnie wniosków o zawezwania do próby ugodowej może prowadzić do sytuacji, w której roszczenie się nie przedawnia.

Nowelizacja ustawy ma zapobiec negatywnemu zjawisku, to jest wielokrotnemu składaniu wniosków o zawezwaniu  oraz ma na celu przywrócić zawezwaniu do próby ugodowej pierwotny cel, a mianowicie zawarcie ugody.