+48 577 439 977

Beata Grabowska

+48 664 941 720

Aleksandra Urbańska

Reprywatyzacja

Mamy bogate doświadczenie w zakresie reprywatyzacji, w szczególności w zakresie gruntów warszawskich oraz nieruchomości objętych dekretem o reformie rolnej. Reprezentujemy właścicieli nieruchomości bądź ich następców prawnych, również doradzamy podmiotom, które chcą zainwestować w nieruchomości objęte roszczeniami reprywatyzacyjnymi. Naszych klientów reprezentujemy:

w postępowaniach dotyczących nieruchomości objętych dekretem z dnia 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279), tzw. dekretem warszawskim, w tym prowadzimy postępowania o odszkodowania zarówno na drodze sądowej, jak i w postępowaniach administracyjnych, zapewniamy zastępstwo procesowe przed wszystkimi organami administracyjnymi i sądami

w postępowaniach z zakresu reformy rolnej, między innymi w zakresie ustalenia, iż część majątku nie podpadała pod działanie dekretu o reformie rolnej, a także we wszelkich innych postępowaniach mających na celu wpisanie właścicieli do księgi wieczystej, jak również dokonanie rozliczeń między właścicielami nieruchomości, a dotychczasowymi posiadaczami jeśli stan faktyczny na to pozwala.
Zajmujemy się również postępowaniami o odszkodowanie za majątek utracony na podstawie dekretu o reformie rolnej.
Po zwrocie nieruchomości prowadzimy również postępowania sądowe mające na celu rozliczenia między właścicielami nieruchomości a dotychczasowymi posiadaczami

w postępowaniach o wywłaszczenie nieruchomości oraz o uzyskanie odszkodowania, jak również w postępowaniach dotyczących zwrotu nieruchomości wywłaszczonych bezprawnie, w tym również w sytuacji, gdy nieruchomości nie zostały wykorzystane na cel określony w decyzji wywłaszczeniowej

we wszystkich innych postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących związanych z roszczeniami do nieruchomości