+48 577 439 977

Beata Grabowska

+48 664 941 720

Aleksandra Urbańska

Sukcesy

Odszkodowanie za nieruchomość wywłaszczoną na mocy specustawy drogowej.
W toku postępowania o ustalenie odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod drogę, skutecznie zakwestionowaliśmy decyzję ustalającą zaniżone odszkodowanie, w tym również operat szacunkowy dotyczący wartości nieruchomości. W wyniku naszych działań nasz klient uzyskał odszkodowanie za nieruchomość przeznaczoną pod drogę w wysokości 4-krotnie wyższej niż pierwotnie ustalona.

Wygrana sprawa o zasiedzenie nieruchomości objętej dekretem o reformie rolnej.
Z sukcesem reprezentowaliśmy naszego klienta w postępowaniu o zasiedzenie nieruchomości objętej działaniem dekretu o reformie rolnej. Sąd pierwszej instancji oddalił wniosek Skarbu Państwa w pełni podzielając naszą argumentację, w szczególności w zakresie działania siły wyższej i braku możliwości zasiedzenia nieruchomości przez Skarb Państwa. Sąd drugiej instancji oddalił apelację Skarbu Państwa, a Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej Skarbu Państwa do rozpoznania.

Pytanie do Trybunału Konstytucyjnego.
Bierzemy udział w sprawie spadkowej, w której stan prawny pozwolił na zaprezentowanie sprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym. Odnaleziono testament, którego nikt wcześniej nie widział, a w którym matka klienta całym majątkiem m.in. kamienicą na Nowym Świecie obdarowała ... Lecha Wałęsę – Prezydenta RP. Stało się to na początku 1991r. Testatorka była w stanie wyłączającym świadome złożenie takiego oświadczenia, a testament został ujawniony dopiero w 2018 roku. Od daty otwarcia spadku upłynął 10-letni termin na powoływanie się na wady oświadczeń woli z art. 945 §2 k.c. Z tego względu Sąd Rejonowy zmienił postanowienie, a spadek przyznał Skarbowi Państwa, choć wcześniej stwierdzono, że spadkobiercą jest mój klient – syn testatorki. Sąd zastosował jednak literalnie przepis, bez uwzględniania jego funkcji. Złożyliśmy apelację wraz z wnioskiem o wystąpienie przez Sąd Apelacyjny do Sądu Najwyższego o wyjaśnienie zagadnienia prawnego. Sąd Apelacyjny wystąpił wprost do TK o wyjaśnienie: czy art. 945 §2 k.c. w zakresie, w jakim wyłącza możliwość powołania się w postępowaniu w przedmiocie zmiany postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku na nieważność testamentu po upływie 10 lat od otwarcia spadku, gdy testament został otwarty i ogłoszony po upływie tego 10-letniego okresu - jest zgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 2 Konstytucji RP

Korzystny wyrok dotyczący spadków wakujących i bezdziedzicznych.
Doprowadziliśmy do oddalenia apelacji Skarbu Państwa złożonych w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po właścicielu nieruchomości warszawskiej przy ul. Syreny 4. Twierdzenia Skarbu Państwa mające na celu wykazanie, że spadek w sprawie jest spadkiem wakującym, tj. przeszedł na rzecz Skarbu Państwa – Sąd uznał za bezzasadne. Sądy obu instancji w tej sprawie uznały, że spadkobiercy dawnego właściciela nieruchomości objęli spadek, pomimo braku postanowienia spadkowego, a tym samym spadek nie jest wakujący i bezdziedziczny. Nasz Klient ma zatem otwartą drogę do dochodzenia przysługujących mu roszczeń do nieruchomości.

Odzyskane nieruchomości.
Na przestrzeni lat od 1990 do dziś odzyskaliśmy dna naszych klientów ponad 30 nieruchomości warszawskich, jak również szereg innych nieruchomości na obszarze całej Polski. Proces odzyskiwania nieruchomości jest bardzo skomplikowany oraz wielowątkowy, jednak sprawy zostały zakończone sukcesem.

Uchylenie decyzji Komisji Weryfikacyjnej.
Doprowadziliśmy do uchylenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie decyzji Komisji Weryfikacyjnej w wielu sprawach, w tym m.in. w sprawie nieruchomości przy ul. Widok 22, Bartoszewicza 1B, Nowogrodzkiej 6a i innych. Sąd administracyjny uznawał, że decyzje zwrotowe dotyczące tych nieruchomości były zgodne z prawem, a wskazywane przez Komisję naruszenia nie są uzasadnione, jak również nie mogą powodować uchylenia tych decyzji. Sąd administracyjny uznawał, że decyzje zwrotowe dotyczące tych nieruchomości były zgodne z prawem, a wskazywane przez Komisję naruszenia nie są uzasadnione, jak również nie mogą powodować uchylenia tych decyzji.